fbpx

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Lukt uw bestelling niet?, stuur ons een email of neem telefonisch contact op, in de meeste gevallen kan het direct opgelost worden door onze klanten service.
Email:info@112signal.nl
Tel: +31-642657075 – 0642657075

Vraag: Staan jullie ingeschreven bij de Kamer van koop handel ?

Antwoordt: Ja (zie onder).

Onze KVK inschrijving.

Hoe weet ik dat 112signal.nl/ werkelijk is in geschreven bij de KVK, wij staan onder de firma naam: trans continental skyline enterprises
U kunt onze inschrijving hier vinden: https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/FU/TSWS001@?BUTT=72149698

Doen jullie ook inbouwen in Nederland en of België ?

Antwoordt: JA, wij hebben verschilende inbouw stations waar wij mee samen werken.

Hoe neem ik contact met jullie inbouw station op?

Neem contact op met onze klanten service 112signal.nl: info@112signal.nl

Kan ik daar ook alles in een keer betalen voor het inbouwen en jullie producten?

Antwoordt: JA, U kan uw bestelling bij ons betalen of alles in een keer bij onze inbouw station.

Hoe doe ik een bestelling als ik het wil laten inbouwen?

Antwoordt: Stuur een email naar ons of de inbouw station met u vragen en of de producten die u wil bestellen naar info@flashpatterns.nl

Hoe werkt het dan?

Antwoordt: Als u eenmaal u beslissing heeft genomen worden de door u bestelde producten worden de eerst volgende dag naar onze inbouw station verstuurd.

Hoe neem ik contact met jullie inbouw station op?

Antwoordt: U contact gegevens worden naar de inbouw station verstuurd zo dat hun contact met u kunnen opnemen om een afspraak met u te maken.

Hoe kan ik mijn bestelling volgen als ik eenmaal een track & trace (volg code) heb gekregen?

Of bij Post NL: https://mijnpakket.postnl.nl/

Vraag: Hoe lang bestaat uw bedrijf ?

Antwoordt: Onze hoofd bedrijf was opgericht in 2009.

Hoe Werkt PayPal?

Wanneer u PayPal gebruikt hebt u verschillende keuzes:

– Geld overboeken vanaf het bestaande krediet op uw Paypal-account (indien aanwezig);
– Geld overboeken vanaf een creditcard: het bedrag wordt opgenomen van uw credit card en rechtstreeks overgeboekt naar de Paypal account van de ontvanger;
– Geld overboeken van een pinpas/bankrekening: het bedrag wordt rechtstreeks verzonden naar de Paypal account van de ontvanger
.
Houdt u er rekening mee dat Paypal waarschijnlijk bepaalde commissies in rekening brengt wanneer u geld op uw rekening stort, dus controleert u de meest actuele informatie over hun diensten op de site van PayPal.


Hoe werkt iDEAL?

Betalen met iDEAL doet u in een paar stappen:

 • U bestelt een product
 • Kies iDEAL als betaalmethode
 • Selecteer de bank waar u uw bankzaken al online regelt
 • U komt direct in het bekende internetbankierprogramma van uw bank
 • De relevante gegevens van uw aankoop zijn al ingevuld
 • Op de voor u bekende manier keurt u de betaling goed
 • U ontvangt een bevestiging van uw bank
 • U keert terug naar de webwinkel, bestelling en betaling geslaagd!

Is het gebruik van flitsverlichting toegestaan op de openbare weg?

Wanneer moet u R65 signaleer verlichting voeren?

Regeling optische en geluidssignalen 2009

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 13, tweede lid2226 en 71 van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

 • 1Als hulpverleningsdiensten worden aangewezen die diensten die, voor zover de aan hen opgedragen taak hierin voorziet, voor het vervullen van een dringende taak worden ingezet.

 • 2De in het eerste lid bedoelde diensten zijn de volgende:

   • a.de door de directie van het Rode Kruis aangewezen onderdelen van Noodhulp Nationaal;

   • b.de Stichting Sanquin voor een spoedtransport van bloed of bloedproducten;

   • c.Prorail voor de inzet van hulpverleningsvoertuigen ten behoeve van ongevallen op het spoor;

   • d.de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Defensie, van Justitie, van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen, onder zijn verantwoordelijkheid vallende diensten ten behoeve van crisisbeheersing of rampenbestrijding;

   • e.de Stafafdeling Beveiliging, Bewaking & Vervoer van de Arrondissementale Stafdienst Amsterdam;

   • f.de Milieudienst Zuid-Holland Zuid;

   • g.de DCMR Milieudienst Rijnmond;

   • h.de divisie Rotterdam Port Authority van Havenbedrijf Rotterdam N.V. ten behoeve van het gebruik van uitrukwagens;

   • i.de door de minister van Justitie aangewezen functionarissen van de Landelijke Vervoersdienst Justitie of de Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening van de Dienst Justitiële Inrichtingen;

   • j.het door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen orgaancentrum, bedoeld in artikel 24 van de Wet op de orgaandonatie, ten behoeve van het spoedeisende vervoer van transplantatieorganen en het spoedeisende vervoer van transplantatieteams;

   • k.de door de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen aangewezen reddingsbrigades;

   • l.het wapen der Koninklijke Marechaussee, alsmede andere door de Minister van Defensie aangewezen bijstandseenheden;

Artikel 2

Er is slechts sprake van een dringende taak als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, en in artikel 1, eerste lid, in geval van:

  • a.een voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulp van de betrokken hulpverleningsdiensten vergt;

  • b.het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie of een situatie waarin ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat;

 • c.een ernstige verstoring van de openbare orde of de rechtsorde, waarvoor een directe en snelle inzet noodzakelijk is.

Artikel 3

 • 1De politie, de brandweer en de diensten voor spoedeisende medische hulpverlening stellen elk een richtlijn op met betrekking tot de werkzaamheden en de omstandigheden, waarin van de optische en geluidssignalen gebruik mag worden gemaakt.

 • 2De in of krachtens de in artikel 1, tweede lid, aangewezen hulpverleningsdiensten verklaren een van de in het eerste lid bedoelde richtlijnen van overeenkomstige toepassing of stellen een richtlijn op met betrekking tot de werkzaamheden en de omstandigheden, waarin van de optische en geluidssignalen gebruik mag worden gemaakt.

 • 3De in het eerste en tweede lid bedoelde richtlijn bevat in ieder geval:

   • a.de branchespecifieke criteria waaronder met de optische en geluidssignalen mag worden gereden, ter nadere invulling van de in artikel 2 genoemde criteria;

   • b.de prioritering van de meldingen en de rol die de meldkamer speelt bij het verlenen van toestemming om met de optische en geluidssignalen te mogen rijden;

   • c.het branchespecifieke gedrag van de bestuurder;

   • d.de vaardigheden van de bestuurder;

   • e.de opleiding van de bestuurder;

  • f.de manier waarop de vaardigheden van de bestuurder actueel en op peil worden gehouden.

 • 4Naast de in het derde lid genoemde eisen bevat de in het eerste en tweede lid bedoelde richtlijn ten aanzien van de bestuurder van het voorrangsvoertuig de volgende eisen:

   • a.het negeren van een rood verkeerslicht gebeurt met een snelheid van maximaal 20 km per uur;

   • b.een vluchtstrook wordt bereden met een snelheid van maximaal 20 km per uur boven de snelheid van het verkeer op de rijbaan, met een snelheid van maximaal 80 km per uur. Wanneer de snelheid van het andere verkeer lager is dan 30 km per uur, mag op de vluchtstrook maximaal 50 km per uur worden gereden;

  • c.de rijbaan wordt bereden met een snelheid van maximaal 40 km per uur boven de ter plaatse geldende maximumsnelheid. De politie mag hiervan in overleg met de meldkamer in uitzonderlijke gevallen afwijken.

Artikel 4

 • 2De in het eerste lid bedoelde personen worden aangewezen, nadat zij een speciale instructie hebben gekregen, waarin gewezen wordt op onder andere de strafrechtelijke en civielrechtelijke consequenties van het direct of indirect veroorzaken van schade of letsel tijdens de rit, het gedrag en de reactie van weggebruikers op de optische en geluidssignalen en het gewenste rijgedrag van de betrokken bestuurder.

Artikel 5

De signalen zijn als volgt uitgevoerd:

  • 1.blauw zwaai-, flits- of knipperlicht: licht, bestaande uit één set blauwe signaalverlichting; de set voldoet aan klasse 2 van ECE reglement 65 en is overeenkomstig dat reglement gecertificeerd. Het licht is zodanig gemonteerd dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 m vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 m boven het wegdek; ter ondersteuning van de set mag aan de voorzijde van het voertuig symmetrisch ten opzichte van de lengteas van het voertuig op een hoogte tussen 0,4 m en 1,2 m boven het wegdek een set secundaire blauwe signaalverlichting zijn aangebracht; ook deze set is gecertificeerd overeenkomstig ECE reglement 65; de secundaire set is alleen in werking wanneer de primaire signaalverlichting is ingeschakeld; de secundaire set signaalverlichting straalt naar voren, evenwijdig aan de lengteas van het voertuig; de secundaire set mag separaat uitschakelbaar zijn; een voertuig in gebruik bij politie, brandweer of diensten voor spoedeisende medische hulpverlening is slechts van deze signaalverlichting voorzien als het door middel van de in de artikelen 5.2.51a5.3.51a5.4.51a5.4.52a of 5.5.51a van de Regeling voertuigen bedoelde, door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde retroreflecterende striping, letters, cijfers of tekens als zodanig herkenbaar is voor de overige weggebruikers. Een voertuig van de in artikel 1 aangewezen diensten dat gebruikt wordt voor het vervullen van een dringende taak, is van de blauwe signaalverlichting voorzien als het aan weerszijden door middel van een embleem of naam van de dienst herkenbaar is voor de overige weggebruikers. Een embleem of naam van de dienst heeft een oppervlak van ten minste 314 cm2.

  • 2.geel zwaai-, flits- of knipperlicht: licht, bestaande uit één set gele signaalverlichting; de set voldoet aan ECE reglement 65 en is overeenkomstig dat reglement gecertificeerd; het licht is zodanig gemonteerd dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 m vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 m boven het wegdek.

  • 3.groen zwaai-, flits- of knipperlicht: een rondom schijnend groen permanent licht, zwaai-, flits- of knipperlicht, waarmee een voertuig dat is uitgerust met de in het eerste en tweede lid bedoelde signaalverlichting eveneens mag worden uitgerust; het groene licht wordt alleen gebruikt bij een stilstaand voertuig om daarmee het voertuig van de hoogste betrokken leidinggevende van de betrokken hulpverleningsdienst aan te geven.

  • 4.knipperende koplampen: koplampen die tegelijkertijd aan en uit gaan.

  • 5.tweetonige hoorn: hoorn die achtereenvolgens twee tonen aangeeft. De geluidssterkte van elke toon is bij dag ten minste 110 db(A) en ’s nachts ten minste 100 dB(A). De minimale geluidssterkte wordt tussen 10 en 100 ms na het inschakelen bereikt. De geluidssterkte is maximaal 125 dB(A). De meting van de geluidssterkte van de hoorn vindt plaats overeenkomstig hoofdstuk 11 van de Regeling toelatingseisen, zoals die regeling luidde voor 1 mei 2009, maar met een meetpositie op het wegdek. De on- en offset ligt tussen de 1 en 10 dB/ms. De wisselfrequentie van de tonen is eenparig en ligt tussen de 0,5 en 5 Hz. De wisselfrequentie mag middels een schakelaar zolang de bestuurder de hoorn bedient, worden verhoogd. Ook in dat geval is de wisselfrequentie maximaal 5 Hz. Deze verhoogde wisselfrequentie bedraagt een verdubbeling van de basisfrequentie. De toonhoogte van de lage toon is circa 375 Hz. De toonhoogte van de hoge toon is circa 500 Hz. De hoorn is alleen in werking wanneer de in het eerste lid bedoelde primaire blauwe signaalverlichting is ingeschakeld.

Artikel 6

 • 1Bij de volgende werkzaamheden of omstandigheden voert een voertuig, indien de kans bestaat dat het voertuig niet tijdig door andere weggebruikers wordt opgemerkt, geel zwaai-, flits- of knipperlicht:

   • a.werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen;

   • b.werkzaamheden ten behoeve van wegen, werken of inrichtingen op, aan, in of boven wegen, daaronder begrepen gladheidbestrijding of sneeuwruimen;

   • c.werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening aan en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen;

   • d.vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens de Regeling voertuigen ontheffing is verleend inzake de afmetingen van deze voertuigen of hun lading;

   • e.het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen;

   • f.het begeleiden van militaire colonnes;

  • g.het rijden met landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60 meter.

 • 2Met ingang van 1 maart 2014 bestaat het geel zwaai-, flits- of knipperlicht uit een set gele signaalverlichting; deze voldoet aan ECE reglement 65 en is overeenkomstig dat reglement gecertificeerd.

Artikel 7

 • 1Artikel 5 is tot 1 maart 2014 niet van toepassing op motorvoertuigen die op het moment van inwerkingtreding van deze regeling zijn voorzien van blauw zwaai- of knipperlicht, geel zwaai- of knipperlicht of een twee- of drietonige hoorn overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Regeling optische en geluidssignalen.

Artikel 8

De Regeling optische en geluidssignalen en de regeling van 19 mei 2000, nr. DGP/VI/U000167, houdende erkenning van bepaalde Belgische en Duitse hulpverleningsdiensten en vrijstelling van de Regeling optische en geluidssignalen, worden ingetrokken.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2009.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling optische en geluidssignalen 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Gevolgen bij niet naleven van deze eisen:

Indien bij een ongeval blijkt dat de signalering niet voldoet aan de eisen kan het zijn dat u juridisch als schuldig wordt gezien omdat u niet de juiste maatregelen heeft getroffen ter afwending van het gevaar.

Op alle producten zit standaard minimaal 1 jaar garantie.
Op sommige producten van flashpatterns zit een langere garantie termijn als volgt.
1 tot 5 jaar garantie. : ( per product vermeld)


Zijn deze producten van goede kwaliteit?

De producten zijn van uitstekende kwaliteit en duurzaamheid en maken gebruik van de nieuwste techniek op het gebied van LED verlichting en voldoen aan IP65, IP67 veiligheids standaard.
Keurmerken: CE, E keur (E13), SAE en ECE R65. ECE R10

Wat is IP65?
Compleet stofdicht. Waterdicht van elke richting ook van hoog druk reinigers.
Wat is IP67? Compleet stofdicht. compleet waterdicht tot 1 meter onder water.

Wat zijn de voordelen van LED verlichting.

Er zijn verschillende voordelen van het gebruik van LED verlichting. De belangrijkste zijn:
•Duurzaam, levensduur tot wel soms 100.000 branduren
•Zeer energie zuinig, tot wel 90% besparing ten opzichten van gloei- en halogeenverlichting.
•Compact en robuust, bestand tegen trilling, schokken enz.

Is het aansluiten van de producten moeilijk?

De meeste van ons producten zijn zo uit de doos klaar om aan te sluiten met een cigaretten stekker.

Natuurlijk kunt u voor vragen altijd contact opnemen. Verder kunt u ook bij ons terecht voor installatiemateriaal als schakelaars, bedienings panelen, LED Modules en kabel met schakelaar en aansteker aansluiting.


Is de kleur amber hetzelfde als oranje?

Ja, bij producten binnen de signaalverlichting is de kleur amber de officiële naam voor de alom bekende oranje verlichting.

Echt oranje zie je nu vaak alleen bij sommige lichtbalken en zwaailampen, indien een helder lens dan is de led kleur amber.

Kan ik ook online bestellen?

Ja, dit kan , Wij accepteren, Paypal, Ideal, en directe overschrijving.

Verkopen jullie ook aan wederverkopers?

Ja, wij hebben aantrekkelijke prijzen voor wederverkopers. Heeft u intresse dan kunt u contact op nemen via onze contact pagina, of stuur ons een e-mail info@112signal.nl
Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk een reactie.


Zijn de getoonde prijzen per set of per stuk?

Een aantal producten van 112signal die worden per set verkocht, dit zijn voornamelijk de hide away flitsers.
Tenzij anders vermeld wordt het getoonde product per stuk verkocht.
Bij een set wordt dan ook bedoeld voor de getoonde product het is dus ook de prijs voor 2 stuks.


Hoe sluit ik een flitser(s) van flashpatterns aan?

Zie onze aansluit schema hier: op het bij geleverde doos, of bijgeleverde aansluit schema, als u er niet uit kom kan u ons altijd emailen of bellen
Tel nr. +31-0108223333
Mobiel nummer: +31-642657075
Email:info@112signal.nl

Is het moeilijk om jullie producten aan te sluiten?

In de meeste gevallen zijn ons producten klaar uit de doos aan te sluiten, sommige heeft u basis elektra kennis nodig.